Oblasti rada

Korporativno pravo
Prava stranaca
Trgovinsko pravo
Investije, građevinarstvo i inženjering
Bankarsko i Finansijsko pravo
Radno pravo
Građansko pravo
Upravno pravo
Prekršajno pravo i privredni pristupi
Zaštita ličnih podataka
Pravo intelektualne svojine
Ustavno pravo

Korporativno pravo

Adokatska kancelarija Bajić&Popović od dana osnivanja kontinuirano pruža usluge velikom broju pravnih lica iz raznih privrednih oblasti. Zadovoljstvo nam je što smo ostvarili dugogodišnju uspešnu saradnju sa klijentima iz privatnog sektora, u svim segmentima i nivoima privrednog delovanja, a koju saradnju i pružanje pravnih usluga obavljamo sa istom pažnjom i sa istim elanom, kao i prvog dana saradnje. Naša misija i osnovni zadatak je da svakom klijentu omogućimo: pravnu logistiku i procenu prilikom osnivanja, dinamičan napredak i siguran razvoj poslovanja, sa visokom pažnjom prateći promene privrednih i finansijskih tokova, kao i relevantnih promena pozitivnih propisa.

Akcionar, Osnivač ili Preduzetnik?Ukoliko već imate biznis plan i želite da započnete sopstveni biznis, a potrebna Vam je pravna pomoć, upoznajte se sa svim pravnim oblastima za koje Vam Advokatska kancelarija Bajić&Popović može pružiti pravne usluge.

Neke od oblasti Korporativnog prava, koje su nam uz potpuno poverenje naši klijenti poverili, su:

 • predlaganje odgovarajuće pravne forme privredpredlaganje odgovarajuće pravne forme privrednog društva,g društva,
 • osnivanje privrednog društva,
 • osnivanje medicinskih ustanova, ustanova zdravstvene zaštite, obrazovnih ustanova, udruženja, turističkih agencija,
 • izrada opštih akata,
 • registracija svih vrsta promena kod nadležnih organa,
 • savetovanje i pravna priprema u postupku povećanja i smanjenja kapitala,
 • reorganizacija privrednih društava kroz promenu pravne forme i statusne promene,
 • pružanje savetodavnih i praktičnih usluga u oblasti organizovanja sednica upravnih odbora i skupština privrednih društava sa izradom potrebne prateće dokumetacije,
 • savetovanje u vezi sa upravljanjem privrednim društvom, koje uključuje pomoć menadžmentu u svakodnevnom poštovanju propisa,
 • obavljanje „due diligence” analiza,
 • poresko korporativno savetovanje,
 • savetovanje iz oblasti bankarskog poslovanja,
 • savetovanje povodom restrukturiranja, likvidacije i stečaja,
 • zastupanje u stečajnim postupcima.

Prava stranaca

U današnjim uslovima visokofrekventnog i “svetskog” tržišta, neizbežna je potreba da se stranim investitorima, postojećim vlasnicima privrednih društava stranog porekla, kao i strancima koji su odlučili da provedu određeno vreme u našoj državi, pruže pravne usluge iz ove oblasti. Svakako je potrebno naglasiti da položaj stranaca u pogledu boravka, prebivališta i sticanja državljanstva Republike Srbije, uređuje više propisa, te postoji obaveza da se postupak radi sticanja navedenih prava, sprovede u skladu sa zakonima. Prilikom pružanja pravnih usluga našim klijentima konstantno se pojavljuje potreba da se njihov boravak, prebivalište ili sticanje državljanstva Republike Srbije dodatno urede ili usklade sa propisima.

Zadovoljstvo nam je što smo uspešno velikom broju stranaca pružili navedene usluge, a pored toga zadovoljstvo nam je istaći da smo istim licima nastavili da pružamo pravne usluge iz drugih oblasti prava.

Ukoliko imate prebivalište u stranoj državi ili ste stranog porekla, a i ukoliko ste naš državljanin i želite otpust iz srpskog državljanstva, pozivamo Vas da se upoznate sa pojedinim uslugama koje pružamo iz ove oblasti prava:

 • postupak dobijanja vize,
 • postupak dobijanja odobrenja privremenog boravka ili stalnog nastanjenja u Republici Srbiji,
 • postupak dobijanja radnih dozvola za strance,
 • otvaranje nerezidentnih računa u bankama,
 • pružanje pravne pomoći prilikom kupovine nepokretnosti u Republici Srbiji.

Trgovinsko pravo

Čin stupanja u pravni odnos prouzrokuje veliki broj posledica jer stavljanjem svog potpisa na hartiju možete na sebe preuzeti nesrazmerne obaveze i dodatne odgovornosti u pravnom odnosu. Naš tim svakodnevno sačinjava i sa dužnom pažnjom koriguje pravne poslove iz oblasti privrednog poslovanja, a sve u cilju pravne zaštite i sigurnosti naših klijenata.

 • sastavljanje i korigovanje ugovora o kupoprodaji robe, uključujući ugovore sa inostranim elementom kod kojih je neophodno poznavanje adekvatnih međunarodnih konvencija,
 • sastavljanje i korigovanje ugovora o distribuciji, kako sa aspekta zaštite distributera, tako i sa aspekta principala, a sve imajući u vidu da su naši klijenti neke od najpoznatijih kompanija koje se bave upravo delatnostima kod kojih se na dnevnom nivou zaključuju ugovori o distribuciji,
 • sastavljanje i korigovanje drugih ugovora iz oblasti trgovinskog prava, kao što su ugovori o konsultantskim uslugama, ugovori o posredovanju, ugovori o špediciji, ugovori o poslovno-tehničkoj saradnji…,
 • zastupanje privrednih društava u privrednim sporovima u sudskim i arbitražnim postupcima.

Investije, građevinarstvo i inženjering

Razvojem tehnologije i stupanjem na snagu novih propisa, pojavila se neizbežna potreba za pružanjem usluga iz ove oblasti. Svedoci smo najveće građevinske ekspanzije na našim prostorima i na svakom koraku možemo sresti gradilište visokogradnje. Zadovoljstvo nam je što smo od samog početka ekspanzije pružili pravne usluge velikom broju investitora, izvođača, podizvođača i vlasnika same nepokretnosti.

Ukoliko ste investitor ili inženjering organizacija u potrazi za profesionalnim odgovarajućim pravnim uslugama, ili ukoliko ste vlasnik same nepokretnosti i potrebna Vam je zaštita prilikom stupanja u odnos sa investitorima, upoznajte se sa nekim od pravnih usluga koje pružamo iz ove pravne oblasti:

 • obezbeđivanje svih potrebnih dozvola od nadležnih organa,
 • sastavljanje i korigovanje ugovora sa izvođačima i podizvođačima.

Bankarsko i Finansijsko pravo

Od samog osnivanja, Advokatska kancelarija Bajić%Popović integrisana je u poslovanje poslovnih banaka. Naš tim stekao je veliko iskustvo i ekspertizu prilikom dugogodišnjeg zastupanja i statusne regulative poslovnih banaka. Ukoliko imate potrebu za pružanjem pravnih usluga iz ove pravne oblasti, upoznajte se sa pravnim uslugama koje pružamo našim dugogodišnjim klijentima:

 • osnivanje i statusna regulativa banaka,
 • sastavljanje raznovrsnih bankarskih ugovora i pratećih akata,
 • transakcije hartija od vrednosti,
 • zastupanje banaka, osiguravajućih društava, investicionih fondova, brokerskih kuća i drugih finansijskih društava.

Radno pravo

Sa gotovo izvesnošću, uvereni smo da je radni odnos najdinamičniji pravni odnos. Dugogodišnja radna veza između poslodavca i zaposlenog obavezno povlači potrebu da se taj odnos koriguje ili promeni. Naše radno zakonodavstvo je poslednjih godina uredilo veliki broj oblasti rada i radnog angažovanja. Naš tim pruža pravne usluge iz raznih oblasti radnog prava, radnog angažovanja van radnog odnosa kao i posebne oblike angažovanja radne snage.

Ukoliko ste poslodavac i potrebna Vam je korekcija ili inovacija postojećh, ili novih radnih odnosa, ili ukoliko ste zaposleni i potreban Vam je savet u pogledu Vašeg radnog angažovanja, upoznajte se sa pravnim uslugama koje pružamo iz ove oblasti.

 • sastavljanje i izmena opštih akata poslodavca, kao što su pravilnici o radu, pravilnici o organizaciji i sistematizaciji radnih mesta…,
 • sastavljanje i izmena ugovora o radu, aneksa ugovora o radu,
 • sastavljanje potrebne dokumentacije prilikom prestanka radnog odnosa, kao što su upozorenja pred otkaz ugovora o radu, rešenja o otkazu, sporazumnih raskida ugovora o radu, rešenja o prestanku radnog odnosa, itd…,
 • zastupanje pred sudovima u sporovima povodom zasnivanja, postojanja i prestanka radnog odnosa, u sporovima o pravima, obavezama i odgovornostima iz radnog odnosa, kao i sporovima u pogledu naknade štete koju zaposleni pretrpi na radu ili u vezi sa radom.

Građansko pravo

Oblast građanskog prava je najstarija i najopširnija oblast prava. U odnosima između ljudi neizbežno nastaju nesuglasice, iz kojih opet često nastaje spor. Ukoliko imate do sada nerešen pravni problem, savetujemo Vam da se upoznate sa oblastima Građanskog prava, iz kojih pružamo pravne usluge našim klijentima.

 • sastavljanje svih vrsta ugovora iz oblasti građaskog prava, kao što su ugovori o kupoprodaji nepokretnosti i pokretnih stvari, ugovori o poklonu, ugovori o zakupu, ugovori o zajmu, ugovori o doživotnom izdržavanju...,
 • sastavljanje založnih izjava i ugovora o hipoteci,
 • sastavljanje testamenata,
 • zastupanje u imovinskopravnim sporovima, kao što su sporovi u vezi sa nekretninama, sporovi za naknadu štete, sporovi iz prava osiguranja, poništaj i raskid ugovora, bračni i porodični sporovi, potrošački sporovi…,
 • zastupanje u izvršnim postupcima, pre svega, zastupanje poverilaca radi naplate potraživanja;
 • zastupanje u vanparničnim postupcima

Upravno pravo

Upravno pravo je oblast sa kojom se svako od nas susreće gotovo svakodnevno. Čak i naizgled jednostavne i proste situacije u koje dolazimo prilikom susreta sa organima uprave, uređene su zakonima iz čega proizlazi obaveza na zakonito postupanje organa uprave. Mnogobrojni, a ne tako poznati podzakonski propisi bliže uređuju ovu veoma široku oblast prava, a jednostavnost prilikom donošenja ovih raznovrsnih propisa nužno povlači za sobom potrebu i obavezu da se svakodnevno upoznajemo sa novim podzakonskim propisima. Dužnost nam je, a istovremeno i zadovoljstvo, što naš pravni tim konstantno prati i proučava nove propise iz oblasti Upravnog prava.

Ukoliko ste u dugogodišnjem postupku ili sporu iz ove oblasti, ili smatrate da Vam možemo pomoći da ostvarite svoja prava pred organima uprave, upoznajte se sa oblastima za koje pružamo pravne usluge iz ove zanimljive oblasti:

 • sastavljanje zahteva kojima se pokreću upravni postupci,
 • zastupanje u postupcima pred poreskim, inspekcijskim, katastarskim, urbanističkim i svim drugim državnim organima, uključujući sastavljanje žalbi na upravne akte,
 • zastupanje u postupcima pred Upravnim sudom.

Prekršajno pravo i privredni pristupi

Raznovrsna i široka oblast Prekršajnog prava i Prava privrednih prestupa povlači potrebu za savesnim i profesionalnim pružanjem pravnih usluga. Visoke kazne i druge sankcije koje je moguće snositi zbog povrede propisa iz oblasti Prekršajnog prava i Prava privrednih prestupa direktno mogu uticati na Vaše imovinsko stanje. Uz odgovarajuće zastupanje, u celosti poštujući zakon i pravila postupka, postoji mogućnost da se okrivljeni oslobodi, ili da mu se sankcija umanji.

Ukoliko je protiv Vas pokrenut prekršajni ili privredno prestupni postupak, bez odlaganja potražite pravnu pomoć, te se ovom prilikom upoznajte sa uslugama koje pružamo našim klijentima iz ovih oblasti:

 • Odbrana okrivljenih fizičkih i pravnih lica u prekršajnim postupcima i postupcima povodom privrednih prestupa,
 • zastupanje oštećenih fizičkih i pravnih lica u prekršajnim postupcima i postupcima povodom privrednih prestupa.

Zaštita ličnih podataka

Novi propisi iz oblasti zaštite ličnih podataka na nivou EU, a posebno General Data Protection Regulation (GDPR), pružili su dodatnu zaštitu ličnim podacima koje nužno saopštavamo prilikom susreta sa drugim licima ili organima. Zakonom je propisana obaveza da sva pravna lica donesu odgovarajuće opšte interne akte kojima se regulišu lični podaci sa kojima dolaze u dodir prilikom poslovanja. Pozivamo Vas da se upoznate sa ovom novom regulativom zaštite podataka o ličnosti, te da ukoliko smatrate da su Vaši lični podaci na bilo koji način zloupotrebljeni, ili ukoliko ste pravno lice koje još uvek nije donelo odgovarajuće akte, potražite profesionalnu pravnu pomoć, te da se upoznate sa pravnim uslugama koje pružamo našim klijentima iz ove pravne oblasti:

 • potpuno usklađivanje poslovanja sa Zakonom o zaštiti podataka o ličnosti i GDPR,
 • sastavljanje pravilnika o zaštiti podataka o ličnosti, opštih pravila privatnosti, pravila privatnosti za zaposlene i kandidate za posao, ugovora koji se zaključuju sa obrađivačima podataka o ličnosti, itd…,
 • zastupanje u postupcima pred Poverenikom za zaštitu podataka o ličnosti.

Pravo intelektualne svojine

Zadovoljstvo nam je raditi sa klijentima kreativnog duha. Trudimo se da unapredimo i promovišemo originalne duhovne tvorevine kroz poštovanje priznatih autorskih i drugih srodnih dela. Ukoliko ste autor, interpretator, izumitelj ili imate potrebu da zaštitite svoj žig, upoznajte se sa pravnim uslugama koje pružamo iz ove pravne oblasti:

 • zaštita i prenos autorskih prava,
 • registracija žiga,
 • zaštita patenata,
 • deponovanje autorskog dela,
 • zaštita poverljivosti i poslovne tajne,
 • zastupanje u sporovima povodom intelektualne svojine.

Ustavno pravo

Iz Ustava Republike Srbije proizlazi obaveza svih građana i državnih organa da štite vrednosti i prava koje su zagarantovana našim Ustavom. Pozivamo Vas da se upoznate sa našim najvišim pravnim aktom i proučite katalog svih zagarantovanih ljudskih, manjinskih i ostalih prava.

Ukoliko smatrate da Vam je radnjom ili aktom autoritativnog subjekta poput državnog organa, povređeno ili umanjeno pravo zagarantovano Ustavom, upoznajte se sa uslugama koje pružamo iz ove oblasti. Naša je dužnost, i veliko zadovoljstvo, da stanemo u odbranu onih kojima su povređena ili umanjena Ustavom zagarantovana prava.

 • podnošenje ustavnih žalbi i zastupanje u postupcima za zaštitu ljudskih prava pred Ustavnim sudom,
 • podnošenje predstavki i zastupanje pred Evropskim sudom za ljudska prava u Strazburu.